Algemene voorwaarden van Stagereizen

Stagereizen, is een website dat volledig beheerd wordt door de Nieuw-Zeelandse organisatie INTERN LIMITED. Stagereizen moet niet verward worden met de Nederlandse Eenmanszaak Stagereizen omdat deze onderneming enkel en alleen de borgen beheerd zoals verder beschreven in deze Algemene Voorwaarden. INTERN LIMITED is volledig verantwoordelijk voor de services die geleverd worden. Er is geen (contractueel) verband tussen jou (de kandidaat) en de Eenmanszaak Stagereizen.

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing voor applicanten die zich inschrijven via www.stagereizen.nl.

—————————————————————————————————————-

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Aanmeldingsproces
Artikel 3. Diensten verleend door INTERN LIMITED
Artikel 4. Work and travel
Artikel 5. Elektronische uitwisseling van informatie
Artikel 6. Betalingen

6.1. Laagste prijs garantie
6.2. Kortingen & Acties
6.3. Terugbetaal beleid
6.4. Bank gerelateerde kosten
6.5. Betaalde stages of werkervaringsplekken
6.6. Ticket service

Artikel 7. Ondersteunende diensten
Artikel 8. Activiteiten
Artikel 9. Verantwoordelijkheid en disclaimer
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 11. Reikwijdte van de voorwaarden
Artikel 12. Duur van de overeenkomst/aanpassingen
Artikel 13. Van toepassing zijnde wetgeving

Artikel 1. Definities
1) Plaatsing – betekent werkervaring (op vrijwillige basis) bij een organisatie, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na het afstuderen of als parttime baan gedurende het studeren.
2) Contactinformatie – naam, adres en andere contact informatie (zoals telefoonnummer en e-mail adres) van zowel de kandidaten evenals de organisaties.
3) CV – het curriculum vitae van de kandidaat welke ingediend moet worden op onze website in de vorm van een elektronische cv en/of als bijlage toegevoegd aan het profiel.
4) Profiel van de kandidaat – een korte beschrijving van het profiel (naam, adres, opleiding, ervaring etc.) van de kandidaat, op basis van de informatie welke is verstrekt door deze kandidaat gedurende de inschrijving.
5) Website – onze website (/) en/of geaffilieerde websites.
6) Kandidaat – een natuurlijk persoon welke zich inschrijft bij Stagereizen voor een stage of werkervaringsplek in zijn of haar vakgebied.
7) Organisatie – een persoon of organisatie welke op zoek is naar een kandidaat voor een stage of werkervaringsplek binnen de organisatie, of mogelijk bij geaffilieerde organisaties.
8) Persoonlijke informatie – Informatie op basis waarvan een kandidaat is geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2. Aanmeldingsproces
1) De (mogelijke) kandidaat moet tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar zijn en in staat zijn om een rechtsgeldig visum te bemachtigen welke nodig is voor de periode gedurende zijn of haar stage of werkervaringsplek.
2) Nadat de (mogelijke) kandidaat zich heeft aangemeld kan deze zelf een afspraak maken met een vertegenwoordiger van INTERN LIMITED voor een skypegesprek. Mocht het skypegesprek na tevredenheid van beide partijen verlopen dan zal de inschrijving van de kandidaat worden geaccepteerd.
2) De kandidaat is verantwoordelijk voor het indienen van zijn of haar profiel, een format hiervan zal na de kandidaat worden opgestuurd zodra de inschrijving is geaccepteerd. Dit profiel bevat onder andere een CV, (professionele) foto en motivatiebrief alsmede andere vragen welke in het format zijn opgenomen.
3) Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om in zijn of haar profiel volledige en heldere informatie op te nemen waar de stage of werkervaringsplek aan moet voldoen.
4) De kandidaat blijft verantwoordelijk voor het correct en compleet voordoen van zaken m.b.t. de geleverde informatie.
5) Het is de kandidaat toegestaan om, op verzoek, toegang te krijgen tot zijn of haar informatie en hier mogelijke wijzigingen in aan te brengen. Deze wijzigingen worden enkel toegestaan als deze in het belang zijn van de te leveren dienst.
6) INTERN LIMITED of hieraan geaffilieerde organisaties behouden te allen tijde het recht om de inschrijving van een kandidaat af te wijzen.
7) Bij het indienen van het inschrijvingsverzoek stemt de kandidaat in met zowel de vergoeding evenals de borg welke aan zijn of haar specifieke dienst is verbonden.
8) Door inschrijving van de kandidaat gaat deze ermee akkoord dat zijn of haar persoonlijke informatie zal worden gedeeld met derde partijen ten behoeve van de te leveren service.
9) Door inschrijving van de kandidaat gaat deze ermee akkoord vanwege de aard van de te leveren dienst zijn of haar persoonlijke informatie naar andere landen wordt gestuurd.
10) Bij het indienen van de inschrijving voor de stageverlening, gaat de kandidaat ermee akkoord dat de stage onbetaald is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de student en de stage-verlenende organisatie.

Artikel 3. Diensten verleend door INTERN LIMITED
1)In het geval dat de inschrijving van de kandidaat, zoals beschreven in artikel 2, wordt geaccepteerd door INTERN LIMITED dient de kandidaat de hierop van toepassing zijnde borg te betalen. De borg zal, ten behoeve van INTERN LIMITED, door de kandidaat overgemaakt worden naar de Eenmanszaak Stagereizen. Mocht INTERN LIMITED niet een (geschikte) stage of werkervaringsplek weten te vinden dan zal de borg (onder bepaalde voorwaarden, zie artikel 6) worden teruggegeven aan de kandidaat. Alle juridische aspecten voorkomend of gerelateerd aan deze borg zijn onderdeel van de overeenkomst tussen de consument en INTERN LIMITED, deze zullen dan ook vallen onder de Nieuw-Zeelandse wetgeving en door aan (hiertoe bevoegde) Nieuw-Zeelandse rechter worden voorgelegd.
2) Nadat het profiel van de kandidaat is ontvangen zal INTERN LIMITED contact opnemen met (mogelijke) stage- organisaties en -bedrijven ten behoeve van de kandidaat.
3) Zodra een (mogelijke) organisatie aangeeft dat er wellicht mogelijkheden zijn voor een stage of werkervaring (Stage) plek zal de kandidaat zo snel mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht door INTERN LIMITED.
4) In het geval dat een (mogelijke) stage of werkervaringsplek is gevonden zal INTERN LIMITED in de meeste gevallen een sollicitatie interview tussen de kandidaat en de (mogelijke) organisatie arrangeren.
5) INTERN LIMITED zal de kandidaat zo snel mogelijk informeren in het geval dat het gehouden interview heeft geresulteerd in een aanbod voor een stage of werkervaringsplek door de (mogelijke) organisatie.
6) De kandidaat heeft de optie om dit aanbod te aanvaarden of af te wijzen.
7) In het geval dat de kandidaat het aanbod afwijst zal INTERN LIMITED zich inspannen om een ander (geschikt) aanbod voor een stage of werkervaringsplek te vinden.
8) In het geval dat de kandidaat een tweede passend aanbod afwijst, voor welke reden dan ook, kan INTERN LIMITED de overeenkomst tussen de partijen beëindigen.
9) Aanvullend op artikel 8 zal de kandidaat een gegronde reden dienen te hebben een mogelijke stage niet te accepteren. Een niet gegronde reden is bijvoorbeeld het plotseling zelf vinden van een stage.
10) Zodra de stageplek is bevestigd zal Intern LIMITED faciliteren in het ondertekenen van de stageovereenkomst of werkervaringsovereenkomst tussen de organisatie en de kandidaat (in het vervolg de overeenkomst).
11) In het geval dat een kandidaat een aanbod voor een stage of werkervaringsplek accepteert (Door toedoen van het ondertekenen van een stageovereenkomst) zal de vergoeding verbonden aan deze geleverde dienst door de kandidaat aan INTERN LIMITED worden betaald. Deze vergoeding bedraagt voor Nieuw-Zeeland 675 Euro voor een onbetaalde stage plek en 875 Euro voor een stage plek met een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt voor Australië 695 Euro voor een onbetaalde stage plek en 895 Euro voor een stage plek met een vergoeding. Deze prijzen zijn gebasseerd op het organiseren van de stageplek en niet onderhandelbaar. In sommige gevallen krijgt de student een vergoeding in de vorm van accommodatie. Wij brengen de kosten voor het pakket met een stagevergoeding alléén in rekening als de waarde van de vergoeding minimaal gelijk is aan onze pakketkosten.
12) De kandidaat is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van zijn of haar opleiding (indien van toepassing).
13) INTERN LIMITED kan niet een geschikte stage of werkervaringsplek garanderen voor elke kandidaat, INTERN LIMITED kan niet verantwoordelijk worden gehouden, om wat voor reden dan ook, met betrekking tot het niet vinden van een stage of werkervaringsplek.
14) Het moment dat de overeenkomst is ondertekend door alle partijen zal de contractuele overeenkomst tussen INTERN LIMITED en de betrokken partijen ten einde komen, met uitzondering van enkele specifieke overeenkomst waarbij dit uitdrukkelijk wordt vermeld en welke zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Work and travel
Met betrekking tot het work and travel programma zal INTERN LIMITED een andere dienst verlenen welke inhoudt, maar niet beperkt blijft bij, het vinden van een baan, hulp bij het aanvragen van een visum(hiervoor kan geen garantie worden gegeven dat het visum ook zal worden verkregen, zie artikel 5) en hulp in het geval van nood. Voor meer informatie met betrekking tot deze dienst wordt het aangeraden om onze website hierop na te slaan waar alle relevante informatie wordt vermeld.

Artikel 5. Elektronische uitwisseling van informatie
Alle betrokken partijen gaan akkoord met het feit dat elektronisch vastgestelde overeenkomsten en elektronisch verstuurde informatie wettelijk gezien bindend zijn in het geval van eventuele juridische procedures.

Artikel 6. Betalingen
Zodra de stageplek of werkervaringsplek voor de kandidaat door middel van een stage overeenkomst door INTERN LIMITED is vastgelegd wordt de kandidaat verzocht om de vergoeding hiervoor te betalen, zoals eerder beschreven. De gehele vergoeding dient binnen 10 dagen aan INTERN LIMITED te worden betaald. Mocht de vergoeding niet binnen 10 dagen zijn betaald dan zal INTERN LIMITED een herinnering sturen waaraan binnen 5 dagen moet worden voldaan. In het geval dat niet binnen deze 5 dagen de gehele vergoeding is voldaan heeft INTERN LIMITED het recht om NZD 50,- administratiekosten in rekening te brengen. Mocht de vergoeding niet binnen 7 dagen nadat de herinnering is verstuurd zijn voldaan dan heeft INTERN LIMITED het recht om stageplek of werkervaringsplek te annuleren. Indien een dergelijke annulering plaats vindt blijft de kandidaat nog steeds aansprakelijk voor de betaling van de vergoeding.
1) Indien de kandidaat nalatig is in de betaling van zijn/haar vergoeding is hij/zij aansprakelijk voor alle gerelateerde (rechtelijke) kosten die door INTERN LTD gemaakt moeten worden om de betaling van de vergoeding alsnog te ontvangen. Denk hierbij aan de kosten voor een deurwaarder danwel de kosten voor een onafhankelijke derde (mediation).

6.1 Laagste prijs garantie
De laagste prijs garantie is enkel geldig in het geval dat:
1) Een concurrent eenzelfde voorwaarden aanbiedt zoals: de kwaliteit van de stageplek/werkervaringsplek, huisvesting, begeleiding, ontvangst, hulp in geval van nood. In het geval dat INTERN LIMITED niet in staat is om voor de door jouw bij inschrijving aangegeven deadline een geschikte stageplek of werkervaringsplek aan te bieden is de 100% geld terug garantie van toepassing.
2) Het stagepakket dient duidelijk zichtbaar te zijn op de website van de Nederlandse concurrent.
3) De laagste prijs garantie moet duidelijk aantoonbaar zijn en het moet mogelijk zijn dat deze kan worden gecontroleerd door INTERN LIMITED.
4) Als de laagste prijs onderdeel uitmaakt van een korting dan zal INTERN LIMITED dezelfde voorwaarden aanbieden alsmede een extra korting van 10% op het verschil.
5) De concurrent moet een eigen kantoor hebben in Australië of Nieuw-Zeeland.
6) De laagste prijs garantie is enkel geldig voor stageplekken of werkervaringsplekken in Australië en Nieuw-Zeeland
7) De laagste prijs garantie is geldig tot 7 dagen nadat de borg is betaald.
8) De laagste prijs garantie is enkel geldig in Nederland & België.
9.) Indien een actie van Stagereizen het pakket voordeliger maakt, geldt de actieprijs als de prijs van Stagereizen.

6.2. Kortingen & Acties
Acties of kortingen op de website zijn onder voorbehoud van type- en of spelfouten.
6.2.1) Het is niet mogelijk om korting op korting of actie te krijgen. Ten alle tijden geldt dan het meest voordelige tarief voor de student.

6.3. Terugbetaal beleid
1) In het geval dat INTERN LIMITED niet in staat is om voor de door jouw bij inschrijving aangegeven deadline een geschikte stageplek of werkervaringsplek aan te bieden is de 100% geld terug garantie van toepassing. Wij gaan op zoek tot 4 weken voorafgaand aan jou gewenste start datum wanneer er geen deadline is aangegeven bij de inschrijving. Uitschrijving vooraf deze 4 weken resulteerd in het niet retourneren van de borg.
2) Indien een mogelijk interview niet in een stageplaats resulteert en INTERN LIMITED verder geen geschikte stage voor de door kandidaat bij inschrijving gestelde deadline heeft kunnen vinden, zal de kandidaat vallen onder de 100% geld terug garantie. Dit gaat niet op als er passende stages zijn aangeboden die worden afgewezen door de kandidaat of als de kandidaat zijn of haar eisen aanpast.
3) INTERN LIMITED zal geen borg terug hoeven te betalen in het geval dat de kandidaat niet zijn/haar profiel compleet maakt, binnen 2 weken nadat de borg is ontvangen.
4) INTERN LIMITED zal geen borg terugbetalen in het geval dat de kandidaat besluit zich gedurende de dienstverlening voorafgaande aan de door kandidaat gestelde deadline uit te schrijven of zijn/haar stage datum aan te passen nadat de zoektocht begonnen is. De borg zal wel terugbetaald worden bij een ernstige ziekte of sterfgeval van een eerste of tweedegraads familielid.
5) INTERN LIMITED zal geen borg terugbetalen als de kandidaat valse informatie heeft opgenomen in zijn of haar profiel.
6) INTERN LIMITED zal geen borg terugbetalen in het geval een kandidaat zelf opzoek gaat naar een stageplek of werkervaringsplek zonder INTERN LIMITED hiervan bij zijn/haar inschrijving op de hoogte te stellen.
7) INTERN LIMITED zal geen borg terugbetalen in het geval een kandidaat niet binnen een bepaalde periode reageert op de naar hem/haar gestuurde e-mails. Een reactie binnen 2 dagen geniet de voorkeur maar een reactie 5 dagen nadat de email is ontvangen zal als te laat worden beschouwd. In een dergelijk voorval heeft INTERN LIMITED het recht de borg niet terug te hoeven betalen.
8) Indien de kandidaat aangeeft de stage niet te accepteren vanwege het ontbreken van een stagevergoeding, zal INTERN LIMITED geen borg terugbetalen..
9)INTERN LIMITED is niet verplicht om de borg terug te betalen indien de kandidaat ingeschreven staat nadat de deadline is behaald en wij een mogelijke stage (uitnodiging voor een interview) voor de kandidaat vinden, terwijl hij/zij niet meer beschikbaar is. Het is de verantwoording van de kandidaat om zich zelf na de deadline uit te schrijven.
10) 100% geld terug garantie bij het niet behalen van je stage is alleen van toepassing als het door toedoen van INTERN LIMITED is. INTERN LIMITED zal eerst op de hoogte moeten gebracht worden hiervan, hieruit volgt een gesprek met jou en de werkgever om het mogelijke conflict op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal geprobeerd worden een mogelijk andere stage te vinden. Bij de 100% geld terug garantie moet duidelijk aangetoond kunnen worden dat INTERN LIMITED hiervoor verantwoordelijk is. De 100% geld terug garantie heeft enkel betrekking op de kosten betaald aan INTERN LIMITED.
11) INTERN LIMITED zal nimmer een aanvullende schadevergoeding aan de kandidaat dienen te betalen.
12) Indien de kandidaat geplaatst is en hij/zij een annuleringsverzoek indient doordat hij/zij het betreffende stageland nog niet in zou kunnen door:
1. een vertraging door toedoen van het tijdelijke sluiten van de grenzen van het betreffende stageland:
2. danwel door een vertraging voor de aanvraag van het visum van de kandidaat.
Zal de kandidaat 30% van de kosten van het afgenomen stagepakket als annulering betalen. De kandidaat zal echter wel eerst de mogelijkheid dienen te krijgen de stage op een later moment te kunnen beginnen.

6.4. Bank gerelateerde kosten
De kandidaat is verantwoordelijk voor alle kosten welke eventueel in rekening worden gebracht door een bank en wat is verbonden aan het betalen van alle kosten door de kandidaat aan INTERN LIMITED. In het geval dat dergelijke kosten bij INTERN LIMITED in rekening worden gebracht, zal de kandidaat een rekening worden gestuurd om INTERN LIMITED hiervoor te vergoeden.

6.5. Betaalde stages of werkervaringsplekken
Alle partijen gaan er mee akkoord dat een kandidaat op vrijwillige basis aanwezig is bij een organisatie. De organisatie is gerechtigd om de kandidaat een vergoeding te geven, echter staat een dergelijke overeenkomst geheel los van INTERN LIMITED en is enkel tussen de kandidaat en de organisatie.

6.6. Ticket service
Via de website van Stagereizen kan de kandidaat vrijblijvend een quote voor een vliegticket bij een partnerbedrijf aanvragen. Stagereizen kan over het vliegticket adviseren en helpt hierbij, maar heeft hierover geen verantwoordelijkheden of verplichtingen.

De voorwaarden zijn op de website van ons partnerbedrijf te lezen. Het website adres ontvang jij na aanmelding bij Stagereizen.

Artikel 7. Ondersteunende diensten
1) INTERN LIMITED zal een kandidaat begeleiden bij het aanvragen van een visum welke nodig is voor het uitvoeren van de stage/werkervaring in de vorm van het verwijzen naar de hiervoor bestaande website. INTERN LIMITED is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij het aanvragen van een visum, alle verantwoordelijkheid hieromtrent komt voor rekening van de kandidaat zelf. INTERN LIMITED kan niet verantwoordelijk worden gehouden om wat voor reden dan ook in het geval dat de visumaanvraag wordt afgewezen, verder zijn alle kosten hieromtrent voor rekening van de kandidaat.
2) INTERN LIMITED zal de kandidaat begeleiden bij het vinden van geschikte huisvesting, echter in het geval dat de geregelde huisvesting niet naar de wensen is van de kandidaat heeft INTERN LIMITED of daaraan gerelateerde organisaties geen verantwoordelijkheid voor het vinden of aanbieden van andere huisvesting.

Artikel 8. Activiteiten
INTERN LIMITED zal de organisatie en verantwoording van activiteiten uitbesteden aan partnerorganisaties. De kandidaat dient voor deelname een verklaring te ondertekenen waarin is opgenomen dat de kandidaat zowel de partnerorganisatie alsmede INTERN LIMITED niet aansprakelijk kan stellen voor ongelukken of andere zaken welke voortkomen uit deze activiteiten. Verder dient de kandidaat voor deelname akkoord te gaan met de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de desbetreffende activiteiten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid en disclaimer
1) In het geval dat een partij zich niet houdt aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden dan is deze partij verplicht om alle hieruit voortkomende directe en indirecte schade te vergoeden (inclusief aanvullende kosten en juridische kosten)
2) Dit heeft geen betrekking op het recht van INTERN LIMITED om aanvullende of andere rechtszaken tegen de andere partij te beginnen, inclusief maar niet beperkt blijvende tot het recht om andere juridische maatregelen te nemen zoals het ontbinden van de overeenkomst.
3) INTERN LIMITED is niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen door een organisatie voortkomend uit het vinden en voorstellen van een kandidaat, of in het geval dat de kandidaat niet handelt in overeenstemming met de door partijen getekende overeenkomst.
4) INTERN LIMITED is niet verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen door de organisatie in het geval dat een kandidaat niet het benodigde diploma of kennis heeft.
5) INTERN LIMITED is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortkomend uit een incorrecte selectie van een kandidaat door de organisatie, of op enige andere wijze voortkomend uit een incorrecte selectie van een stageplek, werkervaringsplek of afstudeerplek door de kandidaat.
6) INTERN LIMITED is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het regelen van een vervangende kandidaat voor de organisatie of derde partij als de geselecteerde kandidaat niet zijn of haar taken naar behoren uitvoert, of in het geval dat de kandidaat niet handelt overeenkomstig aan de overeenkomst.
7) INTERN LIMITED is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit het niet beschikbaar zijn van haar website of storingen met betrekking tot haar website of faciliteiten van haar internetprovider.
8) De gebruikte en verstrekte persoonlijke informatie van de kandidaat is vertrouwelijk en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van INTERN LIMITED.
9) De persoonlijke informatie zal door INTERN LIMITED enkel voor het doel worden gebruikt waarvoor deze informatie is verstrekt.
10) Persoonlijke informatie zal voor bepaalde tijd worden opgeslagen, deze zal echter ten alle tijden worden beschermd en kan enkel door daartoe bevoegde personen worden ingezien. INTERN LIMITED instrueert medewerkers en vertegenwoordigers hoe correct en zorgvuldig om te gaan met deze persoonlijke informatie.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, merkrechten, zakelijke rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op software, de website, de diensten van INTERN LIMITED, de informatie op de website (met uitzondering van mogelijke auteursrechten inzake het beschrevene in het profiel van de kandidaat, vacatures, logo’s, merken en andere informatie op de website, waarvoor de organisatie INTERN LIMITED niet exclusieve gebruiksrechten geeft) worden enkel verstrekt door INTERN LIMITED en of haar licentiegevers.

Artikel 11. Reikwijdte van de voorwaarden
In het geval dat tenminste één van de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of niet toepasbaar blijken te zijn behouden alle andere bepalingen onverminderd hun rechtsgeldigheid. De bepalingen welke niet geldig of toepasbaar zijn worden vervangen door bepalingen welke eenzelfde strekking hebben en wel rechtsgeldig en toepasbaar zijn.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst/aanpassingen
1) Overeenkomsten tussen INTERN LIMITED zijn rechtsgeldig voor een onbepaalde periode tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald. Beëindiging is mogelijk in het geval dat alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan, onder voorwaarde dat dit niet het bepaalde in deze overeenkomst schendt.
2) INTERN LIMITED heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Aanpassingen worden niet aan de betrokken partijen medegedeeld. Mocht een partij niet akkoord gaan met een aanpassing dan moet deze partij dit kenbaar maken aan INTERN LIMITED (d.m.v. e-mail of post) binnen 30 dagen nadat de aanpassing(en) zijn doorgevoerd. Mogelijke openstaande en gefactureerde bedragen blijven onverminderd rechtsgeldig en zijn direct opeisbaar. Wij raden het aan om deze algemene voorwaarden maandelijks door te nemen, enige aanpassingen worden hierin maandelijks aangegeven mochten deze zijn gemaakt.

Artikel 13. Van toepassing zijnde wetgeving
1) Overeenkomsten met INTERN LIMITED vallen onder het recht van Nieuw-Zeeland.
2) Eventuele geschillen met betrekking tot een overeenkomst met INTERN LIMITED inzake de te leveren dienst dienen eerst door partijen onderling te worden opgelost voordat een derde partij hier eventueel voor wordt benaderd. Mochten de geschillen niet onderling kunnen worden opgelost dan zullen deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij (mediator).